We zijn gesloten, we zullen morgen open zijn van 10h00.

Privacybeleid van Médiacité

1.Waarom een privacybeleid?

Met dit privacybeleid wil Médiacité u informeren over het soort informatie dat wij over u inzamelen, de manier waarop wij die informatie gebruiken, en uw rechten met betrekking tot het gebruik van die gegevens. De verwerking van uw gegevens valt onder de verordening over de bescherming van de persoonsgegevens.

We verzamelen uw gegevens via de websitewww.mediacite.be, de app Médiacité, het interactieve scherm middenin de galerie, de wedstrijden en diverse formulieren die gebruikt worden door Médiacité, Médiacité Shopping Liège; boulevard Raymond Poincaré, 7, 4020 LUIK.

2.Op wie is ons privacybeleid van toepassing?

Dit beleid geldt:

 1. enerzijds voor alle bezoekers van Médiacité, onze klanten, onze voormalige klanten en onze prospecten of de personen de website raadplegen en een interesse aangeven in winkelen bij ons en in onze diensten, hierna ‘de Betrokkenen’ genoemd.
  en
 2. anderzijds voor alle huurders, leveranciers en dienstverleners die gevestigd in of werken voor Médiacité, evenals de prospecten, hierna ‘de Operationele Betrokkenen’ genoemd.

3.Wie behandelt uw gegevens?

De VZW Médiacité, BCE 0818.520.939, RPM Luik, afdeling Luik, Boulevard Raymond Poincaré, 7 – 4020 Luik, hierna de “Commercieel en organisatorisch verantwoordelijke”, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van Médiacité Shopping Liège, gevestigd te 4020 Luik, Boulevard Poincaré 7.

Zij is ook verantwoordelijk voor de verwerking en wordt de “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd.

U kunt ons bereiken op
Tel: +32 4 341 12 12
E-mail : info@mediacite.be

4.Welke soorten gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we die?

a) Inschrijving op de nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, bezorgt u ons uw naam en voornaam, postcode en e-mailadres. Wij registreren en bewaren deze gegevens voor het beheer van de geadresseerdenlijst van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden. U bent er als enige voor verantwoordelijk dat uw gegevens correct en up-to-date zijn. Wij bewaren uw gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen opsturen en om uw verzoek tot uitschrijven te kunnen verwerken.

U kunt zich op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrief of uw e-mailadres bijwerken door contact met ons op te nemen.

b) Inschrijven op een dienst

De informatie die u ons bezorgt wanneer u zich inschrijft voor een van onze diensten, wordt door ons bewaard en verwerkt om uw inschrijving te beheren en om u vervolgens de gevraagde diensten te kunnen leveren.

Het gaat om diensten die typisch zijn voor een winkelcentrum, en waarvoor wij uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer vragen:

 • Verloren voorwerpen (b.1)
 • Terugbetaling Kidy Cars (b.2)

We hebben die gegevens nodig om contact met u op te nemen om u uw verloren voorwerpen terug te bezorgen, of om u de bijdrage voor de Kidy Cars-wagentjes terug te betalen wanneer het systeem defect is …

We verzorgen ook andere diensten die typisch zijn voor een winkelcentrum, en waarvoor wij behalve uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer ook nog bijkomende gegevens vragen:

 • Verloren gelopen kind (b.3)

Om de zoektocht te vergemakkelijken, vragen wij de naam, voornaam en leeftijd van het kind, hoe hij/zij eruitziet, zijn/haar kleding en eventueel een foto. De gebruikelijke gegevens zijn noodzakelijk om contact met u te kunnen opnemen.

 • Aangifte diefstal (b.4)

Om u te kunnen identificeren en om de benadeelde(n) te kunnen informeren, zullen wij u uw naam, voornaam, geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, taal van voorkeur en het nummer van het eventueel opgestelde pv vragen.

 • Verslag van een ongeval of ziekte (b.5)

In geval van een incident zullen wij uw naam, voornaam, geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, taal van voorkeur en alle details over uw gezondheid en het incident verzamelen, om de nooddiensten te kunnen verwittigen.

 • Huur van rolstoelen (b.6)

Hiervoor vragen wij uw naam, voornaam en telefoonnummer. Uw identiteitskaart dient als waarborg, die krijgt u terug zodra u ons de rolstoel terugbezorgt.

Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.
Met betrekking tot b.1, b.3 en b5 zullen wij de gegevens in voorkomend geval meedelen aan de bevoegde autoriteiten.
Wat b.3 betreft, zullen wij de gegevens zo nodig meedelen aan de benadeelde partij en de bevoegde autoriteiten.

c) Cadeaubonnen
De gegevens die u bij de aankoop van een cadeaubon verstrekt, worden in dit kader gebruikt: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres en financiële gegevens. Deze gegevens zullen in een databank worden opgenomen en in onze archieven worden bewaard voor gebruik in geval van problemen.

d) Contactformulieren
De site bevat contactpagina’s die u de mogelijkheid bieden rechtstreeks contact met ons op te nemen met vragen of verzoeken om informatie. De informatie die u ons via dit contactformulier verstrekt, zal worden doorgegeven aan de bevoegde leden van ons personeel. Deze gegevens zullen vervolgens worden opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de aard van uw verzoek.

e) De Mediacity-toepassing
Bij de registratie voor de Mediacity-toepassing worden de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mail, wachtwoord, postcode en geboortedatum. Deze informatie wordt geregistreerd en bewaard ten behoeve van het beheer van de applicatie en het loyaliteitsprogramma van Médiaclub. Deze informatie wordt ook intern gebruikt voor statistische doeleinden.
Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven.

f) Interactief scherm middenin de galerie
Bij uw inschrijving op de verschillende animaties die aangeboden worden op het interactieve scherm in de galerie, wordt de volgende informatie gevraagd: naam, voornaam, postcode en e-mailadres. De informatie wordt opgeslagen en bewaard voor statistische doeleinden.
Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

g) Wedstrijden
Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, worden uw naam en voornaam, e-mailadres, postcode en eventueel uw telefoonnummer geregistreerd en bewaard voor de organisatie van de betreffende wedstrijd en de toekenning van de prijzen.
Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

h) E-mails
Wij gebruiken e-mail om met u te kunnen communiceren. Wanneer wij met u mailen, registreren en bewaren wij dus uw naam, voornaam en e-mailadres. Dit gebruik is vaak ondergeschikt aan een ander gebruik, en valt dan ook onder de rechtsgrond voor dat gebruik.

i) CCTV-camera’s – cameratoezicht
We verzamelen en verwerken uw gegevens wanneer u klant/bezoeker bent van het winkelcentrum, aan de hand van de CCTV-camera’s.

j) Gegevens over uw verbinding en eventueel over uw sociale netwerken
We registreren en verwerken gegevens over uw verbindingen om u beter te leren kennen en onze commerciële relatie met u te onderhouden. Dat is ondergeschikt aan de andere gebruiken en is dan ook onderworpen aan hun rechtsgrond.

k) De gegevens van de Operationele Betrokkenen

Voor het operationele beheer van het winkelcentrum moeten wij de volgende informatie registreren en beheren over onze Operationele Betrokkenen – d.w.z. zowel de huidige als de voormalige en toekomstige huurders, leveranciers en dienstverleners:

 • uw gegevens, zoals uw naam, de naam van uw onderneming, uw functietitel en uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • de financiële informatie die vereist is voor de verwerking van de betaling van uw aankopen, zoals uw kredietkaartgegevens, bankgegevens of fiscaal identificatienummer;
 • de gegevens over uw verbinding, met eventueel ook gegevens over ow sociale netwerken.

l) Gegevens over surfgedrag

Wanneer u verbinding maakt met en surft op de website, worden gegevens over uw surfgedrag verzameld. We maken ook gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een informatie-element dat door de hostserver van de website doorgestuurd wordt naar de browser van de gebruiker, wanneer die laatste de website bezoekt. Met die cookies kunnen uw apparaat en de eigenschappen van uw browser geïdentificeerd worden. De meeste webbrowsers staan oorspronkelijk zo ingesteld dat ze cookies aanvaarden. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen zodat cookies standaard worden geweigerd, of zodat u een melding ontvangt wanneer er een cookie verstuurd wordt. Houd er echter wel rekening mee dat sommige cookies ervoor zorgen dat de website beter werkt, bijvoorbeeld door te onthouden welke taal u hebt gekozen bij uw eerste bezoek. Bovendien bestaat ook de kans dat we de verbindingsgegevens van de website analyseren om de veiligheid en de integriteit van de website en zijn inhoud te garanderen.

De gegevens die verwerkt worden zijn: de datum en het uur van de toegang tot de website; het aantal bezochte pagina’s en welke pagina’s precies bezocht werden tijdens een sessie op de website, en de duur van het bezoek; het IP-adres van de computer die gebruikt werd om toegang te krijgen tot de website; de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem; en eventueel de persoonlijke gegevens die de sociale netwerken met ons delen, met uw toestemming.

5.Wat is de rechtsgrond voor de verwerking die wij uitvoeren?

a) Inschrijving op de nieuwsbrief / Contactformulieren
Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief, behandelen wij de gegevens die u ons bezorgt met uw toestemming om te kunnen antwoorden op uw verzoek en om deze dienst te kunnen uitoefenen.

b) Inschrijven op een dienst / Cadeaukaart / Wedstrijden
Wanneer u ons om de uitvoering van een dienst verzoekt, u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of lid wil worden, verwerken wij de gegevens die u ons bezorgt om tegemoet te komen aan de behoeften van het contract, dat wil zeggen om te antwoorden op uw verzoek en de dienst uit te voeren. Indien ons bij die gelegenheid gegevens verschaft worden over andere personen dan de personen die de overeenkomst zijn aangegaan, gaan we ervan uit dat we over een gerechtvaardigd belang beschikken om de gegevens die u ons verschaft, te gebruiken, voor zover dat is om aan uw verzoek tegemoet te komen.

Behalve in het kader van een overeenkomst kan de verwerking van gegevens voor sommige diensten gerechtvaardigd worden door alternatieve rechtsgronden:

 • Verloren gelopen kind (b.3) en Verslag van een ongeval of ziekte (b.5): de bescherming van de vitale belangen.
 • Aangifte diefstal (b.4): het vervullen van onze taak van algemeen belang (veiligheid). Het spreekt voor zich dat de verwerking gebeurt onder toezicht van de openbaar gezag.

c) CCTV-camera’s
Het beheer en de verwerking van cameragegevens geschiedt ter uitvoering van onze taak van openbaar belang (veiligheid).

d) E-mails
Aangezien de uitwisseling van e-mails deel uitmaakt van een commerciële relatie, zijn wij van mening dat wij een rechtmatig belang hebben bij het gebruik van de gegevens die u ons verstrekt om gevolg te geven aan de e-mail die ons wordt toegezonden.
Voor zover e-mails worden uitgewisseld in het kader van een ander gebruik, verwijzen wij u naar de rechtsgrondslag van dat andere gebruik.

e) Navigatiegegevens
Wanneer wij uw gegevens verwerken om een beter inzicht te krijgen in uw opleidingsvoorkeuren of de informatie die u op onze Site bekijkt, zijn wij van mening dat het voor een organisatie als de onze, die zich bezighoudt met de marketing en het dagelijks beheer van een winkelcentrum, belangrijk is om de opleidings- en informatiebehoeften te kunnen vaststellen en onze onderneming te promoten door ons opleidingsaanbod te richten op diegenen die zich daarvoor waarschijnlijk zullen inschrijven. Wij baseren de verwerking van uw gegevens op dit legitieme belang, rekening houdend met het feit dat het gaat om het gebruik van gegevens met betrekking tot het gebruik van onze promotie- en informatiemiddelen en dat het gebruik van deze gegevens strikt beperkt is tot de evaluatie en promotie van onze eigen diensten. De gegevens worden niet gebruikt of meegedeeld aan wie dan ook buiten deze doeleinden.

Wij zijn ook van mening dat wij een legitiem belang hebben bij het verwerken van verbindingsgegevens als onderdeel van maatregelen om de integriteit van de Site te beschermen.

6.Hoelang bewaren we uw gegevens?

De duur van de bewaring van persoonsgegevens kan variëren naargelang hun gebruik en het oorspronkelijke doel van de inzameling ervan. Het is mogelijk dat er voor bepaalde soorten gegevens een wettelijke verplichting bestaat op het gebied van de minimale bewaringsduur. In de andere gevallen zullen we de gegevens enkel bewaren gedurende de periode die vereist is om de doeleinden van de inzameling te vervullen.

7.Waar worden de gegevens opgeslagen en welke dienstverleners leveren een bijdrage aan de technische aspecten van de verwerking?

Ons informaticasysteem wordt gehost door gespecialiseerde partners die ons garanderen dat de gegevens opgeslagen blijven op het grondgebied van de Europese Unie. Daarnaast doen we een beroep op de diensten van Google Inc., via zijn tool Google Analytics, voor de analyse van de bezoekersgegevens van onze website. Om meer te weten te komen over de gegevensverwerking door Google Analytics: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

8.Wat zijn uw rechten?

De verordening inzake de gegevensbescherming kent u de volgende rechten toe:

 • Het recht om informatie te vragen over de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht op toegang tot uw gegevens (er een kopie van ontvangen).
 • Het recht op rechtzetting (bijvoorbeeld indien u vindt dat uw gegevens niet langer correct of up-to-date zijn) of wissing van de gegevens (bijvoorbeeld omdat de gegevens niet langer relevant zijn).
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens in bepaalde gevallen, met name wanneer de verwerking gebruikt wordt voor communicaties met prospectiedoeleinden of voor profilering met het oog op prospectie.
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, waarmee u de persoonsgegevens die u ons hebt verschaft, kunt verkrijgen en hergebruiken voor andere diensten.

9.Hoe kunt contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen?

U kunt contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen of voor elke vraag met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, via:

Tel.: +32 4 341 12 12
E-mail: info@mediacite.be

U kunt eveneens informatie opvragen bij de autoriteit die de naleving van deze verordening controleert:

de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Bovendien kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank en de nationale Gegevensbeschermingsautoriteit indien u vindt dat het gebruik van uw gegevens niet overeenstemt met de verordening of indien uw rechten niet worden gerespecteerd.

Uw zoektocht